INSTRUCŢIUNE Nr. 9 din 1 februarie 2013

privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale:

ART. 1

(1) Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare unităţi, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară astfel de activităţi.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

(4) Prezentele instrucţiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri şi/sau valori.

(5) Prevederile prezentelor instrucţiuni nu se aplică activităţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

ART. 2

(1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către: a) conducătorii unităţilor, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii;
b) specialişti şi experţi, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcţionare a obiectivelor, precum şi în faza de proiectare;
c) inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de zonă şi pentru verificarea respectării dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni;
d) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de judeţ, evaluarea specialiştilor care efectuează analizele de risc şi pentru înfiinţarea şi actualizarea Registrului Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

(2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază şi protecţie se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei, se întocmeşte potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.

(...)
CAPITOLUL II
Analiza de risc la securitate fizică
ART. 4

(1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

(3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.

(4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
a) cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

ART. 5

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:
a) definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
b) stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
d) analizarea riscurilor la securitatea fizică;
e) estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
f) întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

ART. 6

Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

(...)
TEMATICA

 • Legi, standarde şi normative în care sunt exprimate cerinţele de securitate;
 • Cerinţe de asigurarea securităţii;
 • Managementul riscurilor de securitate. Principii şi linii directoare, tehnici de evaluare;
 • Managementul calităţii. Principii, manualul calităţii, procedurile SMC/Norme interne de calitate;
 • Arhitectura şi construcţia obiectivelor;
 • Topologii şi tehnologii disponibile pentru aplicarea măsurilor de securitate.
 • Obligaţiile conducătorilor de unităţi;
 • Obligaţiile conducătorilor de societăţi licenţiate;
 • Realizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanei;
 • Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei;
 • Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Componenţă, principii de funcţionare, caracteristici;
 • Sisteme de protecţie perimetrală şi control acces. Componenţă, principii de funcţionare, caracteristici;
 • Sisteme de supraveghere TVCI. Componenţă, principii de funcţionare, caracteristici;
 • Dispecerate de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei. Componenţă, principii de funcţionare, caracteristici;
 • Zone funcţionale ale unităţilor. Identificare, caracteristici.
 • Cerinţe minimale de securitate. Clasificare, aplicabilitate pe categorii de unităţi;
 • Etapele de efectuare şi conţinutul analizei de risc.
 • Utilizarea grilelor de evaluare pe categorii de obiective.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor;
 • Instrucţiuni M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii şi linii directoare;
 • SR EN 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluare a riscului;
 • Seria de standarde Sisteme de management al calităţii (SR EN ISO 9001:2008);
 • Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat;
 • Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate;
 • Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate;
 • Seria de standarde SR EN 50518 – Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor;
 • Standarde europene sau naţionale de certificare a mijloacelor de protecţie mecanofizică (unităţi de depozitare de securitate, vitraje, tâmplărie);
 • Colecţia revistei ALARMA.

Pentru a intra in posesia documentului aici (Instructiuni nr.9 din 1 feb 2013)
Pentru mai multe detalii:

office@analiza-de-risc.ro

sau

Contactati-ne!